برای کسی که از خودکشی جان بدر برد............ 

 

هوای شرجی شهرت اگر چه روشن نیست

نمیر دخترکولی که وقت مردن نیست

نصیحتی که نه، اما فقط ز من بپذیر

تمام غصه ی دنیا برای خوردن نیست

ودردهای خودت را بگو سبک تر شو

مگر زبان و دهانت برای گفتن نیست

نو شته بودی و خواندم  وصیتت را که

دگرتوان تحمل توان ماندن نیست

نوشته ای که مُسکّن بدو ن تاثیر است

واینکه مشکل روحت نبودِ مَسکن نیست

دو شعر ،خط شکسته ،شُمای یک تابوت

و شعر حک شده رویش که گفتی از من نیست :

شکستنی بود آخر  مواظبش باشید

به قول مفتی معبد  دل است ،آهن نیست

درست هر چه نوشتی  کشیدی و خواندی

همیشه کوچه ی بسته بدون روزن نیست

دو روز گریه و زاری دو روز دلداری

وبعد حس حضورت نبوده ، اصلن نیست

چه خوب شد که نمردی دوباره می گویم:

نمیر دختر کولی که وقت مردن نیست

ایوب رستمی 

/ 0 نظر / 3 بازدید